Cách sử dụng I-CAN!® E-File

I-CAN!® E-File sẽ hỏi quý vị các câu hỏi để điền các mẫu thuế của quý vị và quyết định xem quý vị hội đủ điều kiện hưởng các tín khoản nào. Chỉ cần trả lời các câu hỏi đơn giản ở mỗi trang.

Muốn hiện trang tối đa ở màn hình, hãy bấm phím “F11” trên bàn phím của quý vị.

Nếu quý vị làm lỗi, hãy trở lại màn hình chỗ quý vị làm lỗi và thay đổi câu trả lời của mình. Bấm vào “Trở Lại” trên màn hình cho đến khi quý vị thấy trang quý vị làm lỗi. Hoặc, nếu quý vị biết lỗi đó là ở đoạn nào đó, chẳng hạn như “Người Nương Tựa”, thì chọn góc ở trên đầu trang và bấm “Kế Tiếp” hoặc bấm phím “Enter” cho đến khi quý vị thấy màn hình đó. Sau khi thay đổi câu trả lời, hãy bấm “Kế Tiếp” hoặc bấm phím “Enter” để tiếp tục tiến bước trong I-CAN!® E-File.

I-CAN!® E-File sẽ hỏi quý vị các câu hỏi khác tùy theo các câu trả lời của quý vị, do đó, khi quý vị thay đổi câu trả lời, đôi khi quý vị được hỏi thêm các câu hỏi khác. Thí dụ nếu quý vị trả lời là mình Độc Thân, và trở lại để trả lời thành Kết Hôn, một màn hình khác sẽ hỏi tên của người phối ngẫu của quý vị.

Nếu quý vị có nhiều hơn một người nương tựa, quý vị sẽ được yêu cầu ghi chi tiết mỗi lần một người. Khi quý vị đến cuối các câu hỏi về mỗi người nương tựa, quý vị sẽ có thể xem lại các câu trả lời của mình về bất cứ người nương tựa nào quý vị đã ghi đến giờ. Quý vị cũng làm giống vậy nếu có nhiều hơn một mẫu W-2 hoặc 1099.

Quý vị có thể tính tròn thành đơn vị đồng gần nhất cho bất cứ số tiền nào quý vị ghi vào I-CAN!® E-File.

Tên Người Sử Dụng và Mật Mã

I-CAN!® E-File sẽ yêu cầu quý vị lập một Tên Người Sử Dụng và Mật Mã. Chi tiết này sẽ giúp quý vị truy cập I-CAN!® E-File. Quý vị sẽ cần chi tiết này:

  • Nếu quý vị cần trở lại để ghi cho xong các chi tiết của mình,
  • Nếu quý vị cần in lại bất cứ mẫu đơn nào,
  • Khi quý vị xem tình trạng đơn khai thuế của mình,
  • Nếu quý vị cần thay đổi bất cứ chi tiết nào của mình trong đơn khai thuế,
  • Muốn nộp lại đơn khai thuế của quý vị (e-file) cho IRS hoặc tiểu bang của quý vị nếu đơn khai thuế của quý vị bị bác bỏ vì có sai lỗi
Trong trường hợp cúp điện, mất nối kết với Internet, hoặc khó khăn kỹ thuật tương tự, chi tiết của quý vị được lưu giữ.

Trình Duyệt

I-CAN!® E-File hoạt động trong hầu hết các phiên bản trình duyệt mới nhất của Internet Explorer, Mozilla Firefox và Safari. Nếu quý vị dùng một trình duyệt khác, các chức năng của nhu liệu có thể không hoạt động đúng mức, kể cả in các mẫu đơn và truy cập ban giúp nói chuyện.

Vì các mục đích an ninh, khung trình duyệt sẽ đóng lại sau vài phút không hoạt động. Làm như vậy giảm được nhiều rủi ro có người biết chi tiết của quý vị nếu quý vị quên lưu giữ và thoát ra khỏi nhu liệu. Nếu quý vị vẫn đang khai thuế khi chấm dứt buổi làm việc của mình, quý vị có thể đăng nhập lại bằng tên người sử dụng và mật mã của mình để tiếp tục.

Các mẫu đơn không in?

Muốn sử dụng I-CAN!® E-File quý vị cần có Adobe Reader cài đặt trong máy điện toán của quý vị. Adobe Reader là một chương trình điện toán miễn phí và quý vị có thể hạ tải và cài đặt trong vài phút.

Bấm vào đây để hạ tải Adobe Reader.